Σχολείο Νέων Μουσικών/Recruiting Νew Βand Μembers

Φωτογραφίες Παύλος Κορωναίος/Photos by Pavlos Koroneos