Δωρητες / Donators

Νικόλαος Μαρσέλος
Nicholas Marselos
Ευστράτιος Θεοδωρακάκης
Efstratios Theodorakis
Μιχαήλ Παναγιώτου
Michael P. Panagiotou
Γεώργιος Πανάρετος
Georgios Panaretos
Παναγιώτης Τσιτσίλιας
Panagiotis Tsitsilias
Αναστασία Κονόμου – Κόντας
Anastasia Conomos – Condas
Νικόλαος Αρώνης (Αναστασόπουλος)
Nicholas Aroney (Anastasopoulos)

Γιώργος & Άννα Κόκσμα / George & Anna Koksma
Mitchell Notaras